Televízny program predstavuje akýkoľvek zvukovo-obrazový komunikát, ktorý svojím obsahom, formou a funkciou tvorí uzatvorený celok. Televízia, ako médium, ktoré sprostredkúva divákom televízny program sa snaží o naplnenie konkrétnych predstáv zameraných na publikum a tiež na konkurenciu.

V programovej štruktúre je možné vyčleniť tri základné časti. Prvú časť predstavuje denné vysielanie alebo day-time. Druhá časť je označovaná ako prime-time, teda hlavný program a nočné vysielanie alebo night-time je obsahom tretej časti programovej štruktúry.

Denné vysielania

Do denného vysielania sú zaraďované všetky tie televízne programy, ktoré máte možnosť sledovať počas dňa mimo najsledovanejších časov. Sú to všetky tie televízne programy, ktoré sú vysielané a máte ich možnosť sledovať v čase od 9.00- do 17.00 hod. V tomto čase sa vysielajú predovšetkým televízne programy pre špecifické cieľové skupiny televíznych divákov – pre deti a mládež, pre ženy v domácnosti, pre starších ľudí a pod.

TV-shutterstock_23301313

Prime-time alebo hlavný program je vymedzený pre televízne programy, ktorých sledovanosť kulminuje vo svojich najvyšších hodnotách. Táto časť televízneho programu je najčastejšie ohraničená časom od 19.00- až do 23.00 hod. Do tohto času sú zaraďované len tie najatraktívnejšie televízne programy.

Nočné televízne programy sú vysielané po 22.00 hodine. Najčastejšie sa do tohto času vyberajú také televízne programy, u ktorých sa predpokladá najnižšia sledovanosť.  Zvyknú sa vysielať záznamy koncertov vážnej, ale aj populárnej hudby, publicistika, rôzne besedy, erotické programy, horory a pod.

Televízny diváci

Televízny program nepochybne vplýva na proces získavania si televíznych divákov, a preto zároveň napomáha získavaniu reklamy skúste tv program. Takže aj z tohto dôvodu sa televíznemu programu venuje veľká pozornosť!

Televízny program je divákom k dispozícii nielen v časopisoch, ale aj nepretržite aktualizovaný na internete! Nikto sa nemusí obávať, že by mu televízia dala možnosť akýkoľvek kvalitný film, či reláciu premeškať! Súčasní diváci majú skutočne veľa možností.

how-to-calibrate-your-tv

Pre označenie ustáleného televízneho programu sa dnes zvykne používať slovné spojenie programový formát. Pre jeho vytvorenie je dôležitý výber, tvorba vlastných relácií, používanie konkrétneho druhu hudby a tiež zhoda jednotlivých relácií s výrazovými prostriedkami moderátorov a vizuálnou formou, ktorou sú televízne programy ponúkané divákom.

Tak, ktorý vysielací čas a televízne programy si získajú Vás?